מדיניות ופרטיות

מדיניות האתר ושמירה על הפרטיות באתר של שגיא שירותי חקלאות

האתר משמש כאתר מידע כללי עלינו (להלן "הארגון")

כללי
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

הוראות המדיניות ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין הגולש לבין האתר.

הארגון רשאי בכל עת, על פי שיקול דעת בלעדי, לעדכן תקנון זה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

הארגון עושה כמיטב יכולתו להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי השירותים לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והארגון לא ישא באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

התמונות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי הארגון הוא המועד הקובע לכל דבר.

שימוש במידע הנאסף באתר:

הארגון לא מנתר או אוסף אף פרט של הגולשים באתר, בכל מקרה ומצב.

שונות ו"עוגיות":

במידה ויתכן שימוש ב"עוגיות" – האתר עושה זאת לצורך תפעול טכני בלבד, ולא לצורך מעקב.

על התחום: גל שגיא

תאריך: 20.12.2022

מדיניות פרטיות